Algemene voorwaarden

Voor u liggen de algemene voorwaarden van De Werfwinkel B.V. Dat is de officiële naam van de onderneming die ook handelt onder de naam De Werfwinkel B.V.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kandidaat:        Iedere natuurlijke persoon die door De Werfwinkel B.V. wordt voorgedragen om als werknemer werkzaamheden te gaan verrichten bij opdrachtgever.   

Opdracht:         De overeenkomst tussen De Werfwinkel B.V. en Opdrachtgever, waarbij De Werfwinkel B.V. zich jegens Opdrachtgever verplicht om: zich in te spannen een Kandidaat te werven en te selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever.

Opdrachtgever:    De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met De Werfwinkel B.V.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten, inclusief verlenging(en) daarvan, met De Werfwinkel B.V. (ongeacht de specifieke activiteiten waarop het betrekking heeft).

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door De Werfwinkel B.V. zijn aanvaard.

Tot stand komen opdracht

1. Alle aanbiedingen van De Werfwinkel B.V. zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld. 

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Mondelinge toezeggingen van De Werfwinkel B.V. zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn bevestigd.

4. Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat De Werfwinkel B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat De Werfwinkel feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Werfwinkel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan De Werfwinkel B.V. worden verstrekt, bij gebreke waarvan De Werfwinkel de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.

Betaling aan De Werfwinkel

1. Betaling dient te geschieden aan De Werfwinkel B.V. binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van De Werfwinkel B.V. die staat vermeld op de factuur.

2. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden of andere documentatie van de Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief de daarover verschuldigde belastingen (waaronder begrepen BTW).

3. Betaling dient te geschieden zonder verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd betaling op te schorten.

4. Na verstrijken van de bovengenoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

5. Indien De Werfwinkel B.V. maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan De Werfwinkel B.V. alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van De Werfwinkel B.V. van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-.

6. Klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij De Werfwinkel B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een klacht als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van De Werfwinkel B.V. automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan De Werfwinkel B.V. volledige betaling verlangen van opdrachtgever

8. Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van De Werfwinkel B.V. adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen De Werfwinkel B.V. reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.

9. Indien de Opdrachtgever een kostenplaats of andere referentie vermeld wil hebben op de facturen dient de Opdrachtgever deze uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de opdracht aan De Werfwinkel B.V. is versterkt, aan te leveren.

10. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Aansprakelijkheid De Werfwinkel B.V.

1. De Werfwinkel B.V. geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever dient zich bovendien zelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen en dient ook zelf referenties en diploma’s van de Kandidaat te controleren.

2. De Werfwinkel B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat als die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij die schade aantoonbaar het directe en rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Werfwinkel B.V. bij de selectie van de Kandidaat.

3. De Werfwinkel B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Kandidaat toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

4. De Werfwinkel B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden. 

5. De Werfwinkel B.V. zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met een Kandidaat bedingen dat die persoon volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. De Werfwinkel B.V. is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de betreffende persoon.

6. De Opdrachtgever vrijwaart De Werfwinkel B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Schadeloosstelling (alsnog in dienst/contractuele relatie)

1. Het is Opdrachtgever en al haar groepsvennootschappen niet toegestaan binnen 18 maanden nadat een Kandidaat door De Werfwinkel B.V. is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding, samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Werfwinkel B.V.. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan De Werfwinkel) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd.  

2. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in bovenstaand zullen houden.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door De Werfwinkel B.V. zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen.

4. Overtreding van het bepaalde in dit artikel leidt tot een aan De Werfwinkel B.V. onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 5000,- (vijfduizend euro). 

Boete ten opzichte van nakoming/schadevergoeding

1. In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft De Werfwinkel daarnaast te allen tijde recht op schadevergoeding en/of nakoming van de betreffende verplichting. 
2. Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen alleen overdragen aan een derde (waaronder groepsmaatschappijen van Opdrachtgever) als De Werfwinkel daarvoor specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
3. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
4. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht of een andere rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zwolle.

Ethische gedragscode

1. De Werfwinkel B.V. zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

2. De Opdrachtgever zal:

voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie, en voorkomen dat zij (noch een van haar werknemers) enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander, direct of indirect in verband met de Opdracht of in verband met enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met De Werfwinkel, voor zover dat illegaal of corrupt is volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als

“omkoping”); en

onmiddellijk aan De Werfwinkel B.V. melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van de Opdracht overeenkomst; (de “Anti-Corruptie Verplichting”).


Werving & Selectie

Opdracht

1. De Werfwinkel B.V. zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd. 

2. De Werfwinkel B.V. zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. De Werfwinkel schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien De Werfwinkel B.V. om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden. 

3. De Werfwinkel B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. De Werfwinkel B.V. gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. De Werfwinkel gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in. 

4. De Werfwinkel B.V. is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

Kosten / Fee

1. De door Opdrachtgever aan De Werfwinkel B.V. verschuldigde kosten van een werving- of selectieprocedure zijn vastgelegd in de overeenkomst en/of schriftelijk (per mail) gecommuniceerd.

2. Opdrachtgever is aan De Werfwinkel B.V. de afgesproken fee verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of door middel van of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden (dus ook zonder het aangaan van de hiervoor bedoelde overeenkomst) minimaal € 750 verschuldigd bij het aangaan van de Opdracht.

Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen één maand na aanvang wordt beëindigd door Opdrachtgever of Kandidaat zal De Werfwinkel zonder extra kosten te berekenen een andere Kandidaat zoeken, mits:

Opdrachtgever binnen zeven dagen na beëindiging door de Kandidaat De Werfwinkel B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;

De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever, en;

De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;

De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;

Opdrachtgever alle door De Werfwinkel B.V. gefactureerde bedragen betaald heeft, en;

De voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever zijn nagekomen.

Opdrachtgever aan al haar financiële verplichting richting De Werfwinkel heeft voldaan.

Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De Opdrachtgever is gehouden zelf: 
a) de identiteit van de Kandidaat en/of medewerker vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en 
b) vast te stellen of de aan hem voorgestelde Kandidaat en/of medewerker gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten.
2. De Werfwinkel B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.