Privacy

Privacybeleid De Werfwinkel B.V.

De Werfwinkel B.V. verwerkt persoonsgegevens van jou om ons werk goed te kunnen doen. Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. In dit privacy beleid lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn.

Wijzigingen in ons beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Doordat je onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat je ons privacy beleid hebt gelezen, het accepteert en ermee instemt.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens als je je inschrijft via onze website, reageert op een vacature of als je als flexkracht bij ons aangemeld wordt. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over jou:

1. Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Relevante werkervaring
 • Opleiding(en), cursussen, certificaten

2. Zodra je aan het werk gaat:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Indien van toepassing: werkverleden i.v.m. het opvolgend werkgeverschap

3. Stel je wordt ziek:

 • Telefoonnummer en(verpleeg)adres
 • Vermoedelijke duur van het verzuim
 • Of je valt onder een vangnetbepaling Ziektewet (no risk)
 • Of er sprake is van een arbeidsongeval of verkeersongeval

Jouw persoonsgegevens worden door ons gebruikt:

 • Ten behoeve van de uitvoering van de werknemers-/werkgeversrelatie. In dat verband moeten we een personeels- uren-, verzuim-, en/of salarisadministratie voeren;
 • Voor het maken van rapportages, controles, audits, accountantscontroles ten behoeve van het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit;
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten online urenregistratie;
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, bijvoorbeeld het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • Om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijke technieken hebben verzameld over jouw gebruik van onze websites / sociale media en blogs.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. De Werfwinkel B.V. hanteert in dat kader de volgende bewaartermijnen:

–              Vacaturemailings: tot afmelding

–              Uitzendovereenkomst: 7 jaar na beëindiging

–              Financiële en fiscale administratie: 7 jaar

–              Klachtformulier: 30 dagen, danwel na afhandeling klacht

–              Contactformulier: 30 dagen, danwel na afhandeling

–              Sollicitatiebrieven en cv’s: 4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen

Derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben uit hoofde van onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze softwareleverancier, verzekeraars, arbodiensten, het UWV en de Belastingdienst. We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze jouw gegevens evengoed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetging.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Werfwinkel B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Werfwinkel worden geplaatst, kunnen je Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Wil je geen cookies op je Apparaat? Je kunt ze zelf verwijderen via de privacy instellingen.

Jouw rechten als gebruiker

Je hebt als gebruiker een aantal rechten. Zo kun je bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om jouw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van de voorgaande rechten gebruikmaken, kun je ons dat laten weten door dit via mail of via de website door te geven. Jouw   verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als je gebruik maakt van jouw rechten, kunnen we je vragen je te identificeren. Daarmee kunnen wij jouw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dat uiteraard bij ons melden. Je kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

De Werfwinkel B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Jouw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van een bepaald type gegevens. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij jou.